Raport usterek dla części wspólnej osiedla – Etap II – Budynek 12E

Drodzy mieszkańcy,

W związku z kończącym się niebawem okresem terminu rękojmi dla II etapu Osiedla Intenso (budynek Ordona 12E) chcielibyśmy poinformować, że został przygotowany raport usterek w częściach wspólnych naszego osiedla, które zostały przekazane do użytku w październiku 2013. Raport ten zostanie niebawem wysłany do dewelopera.

Zagadnienie rękojmi za wady jest określone w art. 556 Kodeksu Cywilnego:

„Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).”

Równocześnie informujemy, że zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2004 r., III CZP 48/04:

„Wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, związanych z wadami fizycznymi nieruchomości wspólnej, w stosunku do sprzedawcy odrębnej własności lokalu mieszkalnego, chyba że właściciel lokalu przelał na nią te roszczenia”.

Zgodnie z powyższym Wspólnota mieszkaniowa tj. reprezentujący ją Zarząd Wspólnoty nie może wystąpić do sprzedawcy tj. dewelopera z roszczeniem usunięcia wad fizycznych, gdyż nie jest stroną umowy o kupno lokalu/lokali. Z mocy prawa nie służą jej więc żadne uprawnienia z tytułu rękojmi ani w odniesieniu do budynku, ani w odniesieniu do lokalu. Uprawnienia takie służą jedynie stronie umowy (kupującemu) w stosunku do sprzedawcy (dewelopera).

W związku z tym prosimy wszystkich mieszkańców osiedla Intenso (NABYWCÓW LOKALI) o podpisanie się pod sporządzonym raportem usterek. Raport wraz z listą do podpisania będzie dostępny na recepcji w dniach 22-27.09.2016.