Ważne ustawy i rozporządzenia

ostatnia aktualizacja 14 września 2015 r.

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.) > *klik*

PRAWO BUDOWLANE i BIEŻĄCA EKSPLOATACJA

 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) > *klik*
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134) > *klik*
 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.) > *klik*
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) > *klik*
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836) > *klik*
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112) > *klik*
 • Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) > *klik*
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960) > *klik*

NAJEM

 • Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) – ks. III tyt. XVII dział I rozdz. II > *klik*
 • Ustawa z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150) > *klik*
 • Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U z 2014 r. poz. 1200 ze zm.) > *klik*