Kontrole Państwowej Straży Pożarnej

W związku z kontrolami Państwowej Straży Pożarnej prosimy o usunięcie materiałów i przedmiotów łatwopalnych (szafki, materiały drewnopodobne, opony, fotele itp.) składowanych przy stanowiskach parkingowych w garażu podziemnym.

Nie zastosowanie się do w/w zaleceń będzie skutkowało nakładaniem kar indywidualnych na użytkowników podczas kontroli sięgających nawet 10 tyś. zł.

Powyższe stanowi zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania obiektu (w szczególności zagrożenie pożarem lub wybuchem).

 

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz 690)